Edukacija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:

 • Izrada programa osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Osnovno osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad prilikom zasnivanja radnog odnosa, premeštanja na druge poslove, uvođenje novih sredstva za rad ili tehnologije i promene procesa rada
 • Osposobljavanje menadžmenta za upravljanje rizicima
 • Osposobljavanje zaposlenih za BZR pri obavljanju specifičnih – visokorizičnih poslova
  • Rad na visini
  • Rad u zatvorenom prostoru
  • Rad u zonama opasnosti od požara i eksplozija
  • Rad u energetskim postrojenjima
  • Rad u dubokim iskopima
  • Zavarivanje, sečenje i lemljenje
  • Rad u energetskim postrojenjima i u blizini visokog napona
 • Osposobljavanje zaposlenih za BZR sa specifičnom opremom za rad
  • Rukovanje viljuškarom
  • Rukovanje autodizalicom
  • Rukovanje kranom
  • Montaža – demontaža skela
  • Rukovanje ručnim alatom na mehanizovani pogon
  • Rukovanje radnim mašinama
  • Rukovanje hidrauličnom podiznom platformom
  • Korišćenje sredstava i opreme za zaustavljanje pada sa visine

Poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu, koordinacija u fazi projektovanja i izvođenje radova, veštačenja, priprema tenderske dokumentacije, procene rizika, izrada planova, elaborata, procedura i uputstava za BZR, edukacija zaposlenih i menadžmenta ….

Usaglašavanje poslovanja sa zahtevima zakonske regulative, konsalting za upravljanje otpadom i hemikalijama, izrada potrebnih dokumenata, obuke zaposlenih i menadžmenta, usluge savetnika za hemikalije 

Stručni poslovi i konsalting u oblasti zaštite od požara, izrada planova i/ili pravila zaštite od požara, obuka zaposlenih i provera osposobljenosti, organizovanje pregleda i održavanja opreme za gašenje i sistema za dojavu požara, električne i gromobrankse instalacije…

ZAHTEV ZA PONUDU