Zaštita od požara

Delatnost

  • 2

    Zaštita od požara

U oblasti zaštita od požara pružamo sledeće usluge:

  • Konsultantske usluge u oblasti zaštite od požara
  • Organizovanje izrade Programa obuke zaposlenih u oblasti zaštite od požara
  • Organizovanje izrade Pravila zaštite od požara sa Planom i proračunom evakuacije, evakuacionim kartama i uputstvom za postupanje u slučaju požara
  • Organizovanje izrade Plana zaštite od požara
  • Organizovanje obuka zaposlenih iz oblasti zaštite do požara sa proverom znanja
  • Organizovanje pregleda i ispitivanja opreme za gašenje požara i drugih poslova u skladu sa zakonom

Ova oblast je regulisana Zakonom zaštite od požara ((“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni), i u njemu su utvrđene obaveze u oblasti zaštite od požara.