U oblasti zaštita od požara pružamo sledeće usluge:

  • Konsultantske usluge u oblasti zaštite od požara
  • Usluge stručnog lica za obavljanje poslova zaštite od požara
  • Izradu Programa obuke zaposlenih u oblasti zaštite od požara
  • Izradu Pravila zaštite od požara sa Planom evakuacije i evakuacionim kartama
  • Izradu Plana zaštite od požara
  • Obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara sa proverom znanja
  • Organizovanje pregleda i ispitivanja opreme za gašenje požara i drugih poslova po zakonu

Ova oblast je regulisana Zakonom o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS 111/2009 od 29.12.2009.) i u njemu su utvrđene obaveze u oblasti zaštite od požara.

ZAHTEV ZA PONUDU
sektor za vanredne situacije mup srbije zaštita od požara