Bezbednost i zdravlje na radu

Delatnost

 • 1

  Bezbednost i zdravlje na radu

U oblasti bezbednost i zdravlje na radu pružamo sledeće usluge:

 

 • Obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Konsultantske usluge lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Ekspertsko ocenjivanje stanja bezbednosti i zdravlja na radu i predlog programa unapređenja
 • Usluge sudskog veštaka u oblasti sigurnosti na radu (bezbednosti i zdravlja na radu)
 • Koordinacija mera bezbednosti i zdravlja na radu u fazi projektovanja – usluge koordinatora za projektovanje (izrada Plana preventivnih mera)
 • Koordinacija mera bezbednosti i zdravlja na radu u fazi izvođenje radova – koordinator za izvođenje radova
 • Izrada dokumentacije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Izrada Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini
  • Izrada Plana preventivnih mera u fazi projektovanja
  • Izrada elaborata o uređenju gradilišta
  • Izrada HSE planova
  • Izrada Pravilnika o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Ustrojavanje i vođenje propisanih evidencija u oblasti BZR
  • Pomoć u popunjavanju HSE upitnika i/ili pripremanja tenderske dokumentacije u oblasti BZR u zemlji i inostranstvu
  • Izrađujemo i vodimo statistiku BZR u skladu sa međunarodnim standardima, a koja je prepoznatljiva od strane međunarodnih osiguravajućih kompanija

Zdravstveni aspekti:

 • Organizovanje usluga službe medicine rada
 • Organizovanje lekarskih pregleda zaposlenih raspoređenih na radnim mestima sa povećanim rizikom i/ili specifičnim poslovima
 • Analiza zdravstvenog stanja zaposlenih
 • Procena psiho-socijalnih rizika i prevencija stresa
 • Konsultantska usluga lekara

 

 • Edukacija u oblasti bezbednost i zdravlje na radu
  • Priprema nastava za lica koja žele da polažu ispit za dobijanje Uverenja o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova lica za BZR
  • Izrada Programa obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
  • Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad prilikom zasnivanja radnog odnosa, premeštanja na druge poslove, uvođenje novih sredstva za rad ili tehnologije i promene procesa rada
  • Obuka menadžmenta za upravljanje rizicima
  • Obuka predstavnika zaposlenih i odbora za BZR
  • Izrada Programa i obuka zaposlenih za BZR pri obavljanju specifičnih – visokorizičnih poslova
   1. Rad na visini
   2. Rad u zatvorenom prostoru
   3. Rad u zonama opasnosti od požara i eksplozija
   4. Rad u dubokim iskopima
   5. Zavarivanje, sečenje i lemljenje
   6. Rad u energetskim postrojenjima i u blizini visokog napona
  • Obuka zaposlenih za  popunjavanje/ izdavanje dozvola za rad
  • Obuka zaposlenih za BZR sa specifičnom opremom za rad
   1. Rukovanje viljuškarom
   2. Rukovanje autodizalicom
   3. Rukovanje kranom
   4. Montaža – demontaža skela
   5. Rukovanje ručnim alatom na mehanizovani pogon
   6. Rukovanje radnim mašinama
   7. Rukovanje hidrauličnom podiznom platformom
   8. Korišćenje sredstava i opreme za zaustavljanje pada sa visine
  • Izrada uputstava za bezbedan i zdrav rad i obuka zaposlenih za njihovu primenu
  • Izrada dokumenata i obuke na engleskom jeziku po zahtevu klijenata