Ostale usluge

Delatnost

  • 5

    Ostale usluge

Zaštita od katastrofa:

  • Izrada Procene rizika od katastrofa
  • Izrada Plana zaštite i spasavanja
  • Konsultacije u vezi sa  Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama

 

Zaštita od hemijskog udesa:

  • Izrada procene rizika od hemijskih udesa
  • Edukacija zaposlenih za postupanje u slučaju hemijskih udesa